Privacyverklaring

1. De verantwoordelijke
Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard streeft ernaar om diensten van een hoge kwaliteit te leveren. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens, zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van dienstverlening. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

2. Ons doel: bescherming van persoonsgegevens
Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens voor Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard dan ook zeer belangrijk. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard heeft voorzieningen getroffen met als doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik van deze gegevens. Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt.

3. Wat zijn persoonsgegevens?
Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon, worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Wij willen u graag goed van dienst zijn, zoals u van ons gewend bent. Om ervoor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Email adres
Telefoonnummer
Geboortedatum
IP-adres
Geslacht

De persoonsgegevens die u opgeeft, zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. Verder kunt u in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden. Daarnaast kan Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard, in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u, de volgende gegevens verwerken:
Kenteken, serienummer en model van een overtuig
Technische gegevens van een voertuig
Onderhoudshistorie van een voertuig
Eigendomshistorie van een voertuig (tenaamstellingsgegevens)
Andere gegevens relevant voor de desbetreffende overeenkomst
Technische gegevens van een voertuig

5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Geen verkoop van persoonsgegevens aan derden
Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt om gebruik te maken van de dienstverlening van Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard, zullen enkel worden gebruikt voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden.

Delen met derden
Voor een aantal diensten maken wij gebruik van externe partijen die ons ondersteunen bij het leveren van het door u gevraagde product of dienst en worden om die reden uw persoonsgegevens met deze derde partijen gedeeld. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde partijen welke de geboden dienst of product (helpen te) leveren. Uiteraard maken wij met deze partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Wettelijke verplichtingen
De mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u de dienst te kunnen leveren of zolang hiervoor een gerechtvaardigd belang is. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, afschermen of anonimiseren. Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract – daarna, teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten van bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.

Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen, of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de desbetreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld.

6. Beveiliging en verwerkers
Wij beveiligen uw persoonsgegevens die bij ons worden opgeslagen. Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Medewerkers van Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Wij maken afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens die wij bij een externe partij laten verwerken. Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons persoonsgegevens verwerkt, dan zorgen wij ervoor dat deze partij ook aan onze beveiligingseisen voldoet. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten “verwerkersovereenkomst” waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

7. Uw rechten en contact
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Verder heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op beperking van de u betreffende verwerking en het recht op dataportabiliteit. Dit laatste houdt in dat u uw persoonsgegevens over kan (laten) dragen. Mocht u gebruik van uw rechten willen maken, neem dan contact op met Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard. Als u vragen heeft over de manier waarop Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard met uw gegevens omgaat, of een van uw privacyrechten wilt uitoefenen kunt u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. contact opnemen, onder vermelding van ‘Privacy Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard’. Indien Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt. Wij hebben onze Privacyverklaring op 25 mei 2018 voor het laatst gewijzigd. Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Bedrijfswagencentrum Hoeksche Waard adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij u informeren.

Gemaakt met door Schot Marketing & Communicatie